le/df vg]sf] ;8sdf uf8L u'8b} Af]gL, @( dªl;/ M DofUbLsf] wjnflul/ ufpFkflnsf–& wf/fkfgLsf] afbLsfsf] le/df lgdf{0f ul/Psf] sRrL ;8ssf] 6Øfsdf u'8b} u/]sf] uf8L . lhNnf ;b/d'sfd a]gL;Fu hf]8g] ;8s :t/f]Gglt gx'Fbf wf}nflul/af;Ln] hf]lvdk"0f{ tj/n] ofqf ug'{kg]{ afWotfdf 5g . Tfl:a/ M sdn vqL ÷/f;;

म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीको बादीकाको भिरमा निर्माण गरिएको कच्ची सडकको ट्याकमा गुड्दै गरेको गाडी । जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने सडक स्तरोन्नति नहुँदा धौलागिरिबासीले जोखिमपूर्ण तवरले यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । तस्बिर : कमल खत्री – रासस

Leave a Reply