Wffgv]tsf] kmfF6 a]gL, @# c;f]h . DofUbLsf] d+unf ufpFkflnsf–@ /gafªsf] kmfF6sf] wfg v]t . oxfFsf ls;fgx?n] wfgv]tLnfO{ ks]6 If]qsf] ?kdf ljsf; u/]sf 5g . t:jL/ M sdn vqL, /f;;

म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–२ रनबाङको फाँटको धान खेत । यहाँका किसानहरुले धानखेतीलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरेका छन् ।

Leave a Reply