;'Gb/ k~rsf]6 afun'ª, # k'; . afun'ª gu/kflnsf–^ l:yt wfld{s ko{6sLo uGtJo:yn k~rsf]6 . t:jL/ M /fdaxfb'/ yfkf, /f;;

बागलुङ नगरपालिका–६ स्थित धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल पञ्चकोट । तस्वीर : रामबहादुर थापा, रासस

Leave a Reply