5fqj[ltsf nflu e}nf] v]Nb}M /f]6«ofS6 Snj ckm afun'ªn] ul/a tyf h]x]Gbf/ ljBfyL{x?nfO{ k|bfg ub}{ cfO/x]sf] 5fqfj[ltsf] sf]if a[l4 ug{sf nflu afun'ª ahf/df ltxf/sf] cj;/df b]p;L e}nf] v]Nb} . t:jL/Mv]d/fh uf}td afun'ª,!# sflQs -/f;;_

रोट्रयाक्ट क्लव अफ बागलुङले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छात्रावृतिको कोष बृद्धि गर्नका लागि बागलुङ बजारमा तिहारको अवसरमा देउसीभैलो खेल्दै । तस्वीरःखेमराज गौतम

Leave a Reply