lsGg] xf]Og t ;fu < DofUbLsf] a]gL gu/kflnsf –@ vj/fsf rGb|jxfb'/ sfsL{ cfkmgf] jf/Ldf nufPsf] ;fu ljqmLsf nflu k;ndf NofpFb} . t/sf/L ljqmL u/]/ dgUo cfDbfgL ePsf] 5 . Tf:jL/ M w'|a;fu/ zdf{,/f;;,DofUbL -un]ZJf/_

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका –२ खवराका किसान चन्द्रवहादुर कार्की आफ्नो वारीमा लगाएको साग विक्रीका लागि पसलमा ल्याउँदै । तरकारी विक्री गरेर मनग्य आम्दानी भएको छ ।

Leave a Reply