कोरोना अपडेट

[COVID19-WIDGET country=”Nepal” title_widget=”🇳🇵 नेपालमा कोरोना” confirmed_title=”संक्रमित” deaths_title=”मृत्यु” recovered_title=”निको भएका”]

[COVID19-WIDGET title_widget=”🌍 विश्वमा कोरोना” confirmed_title=”संक्रमित” deaths_title=”मृत्यु” recovered_title=”निको भएका”]

[COVID19 confirmed_title=”संक्रमित” recovered_title=”निको भएका” deaths_title=”मृत्यु”]

विश्वका विभिन्न देशहरुमा कोरोनाको लाइभ विवरण

[COVID19-SHEET country_title=”देश” confirmed_title=”संक्रमित”  deaths_title=”मृत्यु”  recovered_title=”निको भएका”]

[COVID19-GRAPH title=”World History Chart” confirmed_title=”Confirmed” deaths_title=”Deaths” recovered_title=”Recovered”]